REGULAMIN

Niniejszy Regulamin określa ogólne warunki, zasady oraz sposób świadczenia usług drogą elektroniczną za pośrednictwem platformy szkoleniowej www.szkolenia.ergotest.pl

Niniejszy Regulamin znajduje zastosowanie wobec podmiotów będących Przedsiębiorcami w rozumieniu przepisu art. 43 Kodeksu Cywilnego, tj. osób fizycznych, osób prawnych i jednostek organizacyjnych niebędących osobami prawnymi, którym ustawa przyznaje zdolność prawną, prowadzących we własnym imieniu działalność gospodarczą lub zawodową.

W zakresie w jakim postanowienia niniejszego Regulaminu nie stanowią inaczej ma on także zastosowanie w całości do Konsumentów w rozumieniu przepisu art. 22 Kodeksu Cywilnego, tj. osób fizycznych dokonujących z przedsiębiorcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.

Administrator
Administratorem danych osobowych, czyli podmiotem decydującym o celach i sposobach przetwarzania, jest Fellowes Polska S.A., 05-270 Marki, ul. Bandurskiego 94. 70 Marki, e-mail: szkolenia@ergotest.pl

Abonament
Opłata ustalona w Cenniku ponoszona przez Użytkownika / Przedsiębiorstwo w zamian za możliwość korzystania z Usług świadczonych odpłatnie.

Abonament może być wedle wyboru Użytkownika:

a). na okres 3 miesięcy – dostęp do wszystkich szkoleń,
b). na okres 6 miesięcy – dostęp do wszystkich szkoleń,
c). na okres 6 miesięcy – dostęp do wybranych szkoleń.

Cennik
Ceny szkoleń ustalane są indywidualnie po wysłaniu zapytania na adres e-mail szkolenia@ergotest.pl lub formularz znajdujący się na stronie.

Ceny zależą od:

a). ilości dostępnych kursów,
b). czasu dostępu do kursu,
c). ilości Użytkowników posiadających dostęp do kursu.

Formularz zamówienia
Interaktywny formularz umożliwiający złożenie Zamówienia poprzez kliknięcie stosownego przycisku oraz zawierający dookreślenie warunków Umowy.

Newsletter
Biuletyn elektroniczny stanowiący rodzaj usługi bezpłatnej świadczonej na rzecz Użytkownika za pośrednictwem poczty elektronicznej, informujący o aktualnościach z zakresu tematyki, której dotyczą Usługi. Umowa na korzystanie z tej usługi zawierana jest równolegle z Umową i korzystanie z niej nie wymaga dodatkowej rejestracji.

Hasło
Ciąg znaków ustalonych i przekazanych Użytkownikowi przez Administratora po dokonaniu Rejestracji, niezbędny do korzystania z Usług świadczonych odpłatnie lub bezpłatnie.

Kodeks cywilny
Ustawa z dnia 23.04.1964 r. Kodeks cywilny (Dz. U. Nr 16 poz. 93, z późn. zm.).

Login
Indywidualna nazwa nadana i przekazana Użytkownikowi (zwykle jego adres e-mail) przez Administratora po dokonaniu Rejestracji, niezbędna do korzystania z Usług świadczonych odpłatnie lub bezpłatnie.

Materiały
Wszelkie zbiory informacji, elementy, algorytmy, schematy, utwory, oznaczenia, nazwy, znaki, symbole, wizerunki, nagrania, niezależnie od ich charakteru, formatu i sposobu zapisu lub przedstawienia, umieszczone i udostępnione przez Administratora na stronie internetowej Platformy.

Okres Rozliczeniowy
Okres, za który naliczany jest Abonament (wystawiana faktura VAT przez Administratora). Okres Rozliczeniowy dla danej Umowy o świadczenie Usług płatnych wskazany jest w Ofercie Administratora przyjętej przez Użytkownika.

Regulamin
Niniejszy Regulamin.

Rejestracja
Czynność faktyczna dokonywana przez Użytkownika w sposób określony w Regulaminie, niezbędna do uzyskania przez Użytkownika dostępu do Usług świadczonych odpłatnie lub bezpłatnie.

Platforma
Internetowy serwis szkoleniowy o nazwie ERGOTEST szkolenia, udostępniany przez Administratora za pomocą sieci Internet, zawierający Materiały z szkoleniami on-line.

Umowa
Umowa o świadczenie Usług drogą elektroniczną na zasadach określonych w Regulaminie, zawarta pomiędzy Użytkownikiem a Administratorem na czas przewidziany zgodnie z przyjętą przez Użytkownika Ofertą.

Usługi
Aplikacje, narzędzia oraz inne funkcjonalności i Materiały udostępniane drogą elektroniczną przez Administratora za pośrednictwem Platformy, na zasadach określonych w Regulaminie.

Użytkownik
Osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, która korzysta z Usług, na zasadach określonych Regulaminem i obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa.

Zamówienie
Oświadczenie woli Użytkownika zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy o świadczenie Usług.

Zablokowanie dostępu do Usług
Stan, w którym Użytkownik nie może, z przyczyn określonych w Regulaminie, korzystać z Usług.

§1. Wszelkie prawa do Platformy, w tym autorskie prawa majątkowe, prawa własności intelektualnej do jej nazwy, domeny internetowej i Materiałów, należą do Administratora, a korzystanie z nich może następować wyłącznie w sposób określony i zgodny z Regulaminem.

§2. Platforma jest udostępniana przez Administratora za pośrednictwem sieci Internet i strony internetowej Platformy jako zasób systemu teleinformatycznego oraz informatycznego.

§3. Użytkownik nie jest uprawniony do publicznego udostępniania lub rozpowszechniania w jakiejkolwiek formie i w jakikolwiek sposób Materiałów ani do zachęcania lub zezwalania jakimkolwiek osobom trzecim na ich publiczne udostępnianie lub rozpowszechnianie w inny sposób, w tym w szczególności przez publiczne udostępnianie w taki sposób, aby każdy mógł mieć do nich dostęp w miejscu i czasie przez siebie wybranym, zarówno odpłatnie, jak i nieodpłatnie.

§4. Zabronione jest wykorzystywanie Platformy przez Użytkowników lub osoby trzecie do przesyłania niezamówionej informacji handlowej w rozumieniu ustawy z dnia 18.07.2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144 poz. 1204, z późn. zm.).

§5. Wszelkie zawarte w ramach Platformy treści mają charakter wyłącznie informacyjny. Użytkownik przyjmuje do wiadomości i akceptuje, iż ewentualne, zamieszczone w ramach Materiałów informacje, w tym przykładowo rady, porady i wskazówki nie zastąpią porad i wskazówek udzielonych przez eksperta lub inną kompetentną osobę, po szczegółowej analizie konkretnego przypadku i jego wszystkich okoliczności. Działania lub zaniechania podejmowane w oparciu o te treści mogą spowodować także powstanie szkód w zakresie w jakim treści mogą nie uwzględniać specyficznych indywidualnych okoliczności danego przypadku, w związku z czym ich podejmowanie nie jest rekomendowane bez konsultacji z uprawnionym specjalistą, który takie okoliczności uwzględni.

§1. Korzystanie z Platformy oznacza każdą czynność, która prowadzi do zapoznania się lub skorzystania przez Użytkownika z Materiałów.

§2. Korzystanie z Platformy odbywać może się wyłącznie na zasadach i w zakresie wskazanym w Regulaminie oraz w obowiązujących przepisach prawa.

§3. Administrator dołoży starań, aby korzystanie z Platformy było możliwe dla Użytkowników z użyciem wszystkich popularnych przeglądarek internetowych, systemów operacyjnych, typów komputerów oraz typów połączeń internetowych. Administrator nie gwarantuje i nie odpowiada za to, że każdy wariant konfiguracyjny sprzętu elektronicznego posiadany przez Użytkownika, umożliwi korzystanie z Platformy. Minimalne wymagania techniczne umożliwiające korzystanie z Platformy, z zastrzeżeniem zdania poprzedniego to oprogramowanie w celu korzystania z plików pdf, doc, docx, xls, xlsx, ppt, przeglądarka internetowa zgodna ze standardem Microsoft Internet Explorer w wersji nie niższej niż 11.0, przy czym za problemy wynikające ze stosowania przeglądarek niespełniających tego wymogu Administrator nie ponosi odpowiedzialności. Wymagane jest także posiadanie aktywnego i poprawnie skonfigurowanego konta poczty elektronicznej.

§4. Użytkownik korzystając z Platformy nie jest uprawniony do jakiejkolwiek ingerencji w Materiały, w szczególności nie jest uprawniony do ingerowania w treść, strukturę, formę, grafikę Materiałów ani w mechanizm działania Platformy.

§5. Zakazane jest dostarczanie przez Użytkownika treści o charakterze bezprawnym oraz wykorzystywanie przez Użytkownika Usług w sposób sprzeczny z prawem, dobrymi obyczajami, naruszający dobra osobiste osób trzecich lub uzasadnione interesy Administratora. Zabronione są wszelkie czynności, które wprost nie są dozwolone przez Regulamin, a w szczególności, które destabilizowałyby pracę Platformy, utrudniałyby dostęp do Platformy lub Materiałów lub korzystanie z nich. Zabronione jest również podejmowanie innych działań na szkodę Administratora, Użytkowników lub zagrażających ich prawom lub interesom.

§6. Zabronione jest uprawianie, bez wiedzy i wyraźnej zgody Administratora, działalności komercyjnej, reklamowej, promocyjnej przy pomocy Platformy, Materiałów lub w związku z nimi.

§7. Administrator potwierdza, iż niezależnie od podjętych przez niego działań mających na celu zabezpieczenie Platformy, ze względu na publiczny charakter sieci Internet i korzystanie z usług świadczonych drogą elektroniczną, Użytkownicy powinni liczyć się z zagrożeniem pozyskania i modyfikowana danych Użytkowników przez osoby nieuprawnione. Dlatego Użytkownicy powinni również w celu podwyższenia bezpieczeństwa swojego sprzętu oraz danych stosować właściwe środki techniczne, które zminimalizują wskazane wyżej zagrożenia poprzez stosowanie programów antywirusowych i chroniących tożsamość korzystających z sieci Internet. Administrator zaleca unikanie korzystania z Platformy przy użyciu nieznanych komputerów osobistych oraz zaleca unikanie zapisywania Hasła w przeglądarce internetowej.

§8. Wszelkie nadzwyczajne oznaki funkcjonowania Platformy, w szczególności inny wygląd Platformy, niespotykane dotychczas komunikaty, obrazy etc. bez uprzedniej informacji wystosowanej przez Administratora do Użytkowników dotyczącej możliwości wystąpienia takich zdarzeń, mogą oznaczać próbę bezprawnego przejęcia Loginu i Hasła lub innego bezprawnego działania podmiotów trzecich. W takich okolicznościach Administrator zaleca niezwłoczne przerwanie korzystania z Platformy. Korzystanie z Usług nie może zastępować obowiązków nałożonych na Użytkownika bezwzględnie obowiązującymi przepisami prawa, gdy przewidują one określoną formę i sposób działania Użytkownika. Usługi polegają wyłącznie na zapewnieniu stosownych funkcjonalności oraz narzędzi wspomagających Użytkowników w celu skorzystania z Usług.

§1. Zawarcie Umowy o świadczenie Usług następuje po przyjęciu przez Użytkownika Oferty przedstawionej przez Administratora.

§2. W umowie zawarte zostaną wszelkie informacje dotyczące korzystania z Platformy, ilość kont Użytkowników oraz okres dostępu do Platformy.

§3. Umowa uznaje się za zrealizowaną po wygaśnięciu okresu opłaconego przez Użytkownika Abonamentu zgodzie z przyjętą wcześniej Ofertą.

§1. W celu uzyskania dostępu do Usług świadczonych odpłatnie, konieczne jest dokonanie Rejestracji oraz opłaceniu przez firmę zamawiającą faktury VAT. Rejestracja Użytkownika dokonywana jest przez Administratora.

§2. W celu dokonania Rejestracji należy wypełnić formularz przesłany przez Administratora z imionami, nazwiskami, a także adresami e-mailowym Użytkowników.

§3. Poprawnie wypełniony przez Użytkownika i zaakceptowany przez Administratora formularz rejestracyjny jest zapisywany w bazie danych Platformy.

§4. Przesłanie przez Użytkownika wypełnionego w sposób prawidłowy formularza rejestracyjnego jest równoznaczne:
a). z zapoznaniem się przez Użytkownika z opisem i zakresem Usług świadczonych odpłatnie oraz warunkami ich świadczenia przez Administratora,
b). z zapoznaniem się przez Użytkownika z postanowieniami Regulaminu oraz ich akceptacją i zobowiązaniem się do ich przestrzegania,
c). z przyjęciem do wiadomości i akceptacją przez Użytkownika, że wypełnienie formularza rejestracyjnego jest dobrowolne, jednakże w wymaganym (oznaczonym gwiazdką) zakresie, niezbędne do otrzymania Loginu i Hasła i związanego z tym dostępu do Usług świadczonych odpłatnie,
d). ze złożeniem przez Użytkownika oświadczenia, że dane zawarte w formularzu rejestracyjnym są zgodne z prawdą,
e). z upoważnieniem Administratora do przetwarzania danych osobowych Użytkownika będącego osobą fizyczną, zawartych w formularzu rejestracyjnym, w celu świadczenia Usług na rzecz Użytkownika oraz dla celów statystycznych.

§5. Użytkownik będący Przedsiębiorcą podaje w formularzu rejestracyjnym następujące dane, oznaczone w tym formularzu odpowiednio jako obowiązkowe, bądź opcjonalne:
a). imię i nazwisko Użytkownika,
b). adres e-mail Użytkownika,
c). NIP oraz nazwę przedsiębiorstwa Użytkownika.

§6. W trakcie wypełniania formularza rejestracyjnego, Użytkownik może wyrazić zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych w celach marketingowych. W takim przypadku, Administrator wyraźnie informuje o celu zbierania danych osobowych Użytkownika, a także o znanych Administratorowi lub przewidywanych odbiorcach tych danych. Wyrażenie powyższej zgody na przetwarzanie danych osobowych w celach marketingowych uwzględnia, iż:
a). zgoda jest dobrowolna i może być w każdej chwili cofnięta,
b). Użytkownikowi, którego dotyczą dane osobowe, przysługuje prawo dostępu do treści tych danych oraz ich poprawiania,
c). udostępnienie Administratorowi przez Użytkownika jego danych osobowych następuje poprzez odznaczenie odpowiedniego pola w formularzu rejestracyjnym.

§7. Wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych dla celów marketingowych przez Użytkownika oznacza w szczególności zgodę na otrzymywanie informacji handlowych od Administratora, a jeżeli Użytkownik tak zaznaczył, także na otrzymywanie informacji handlowych od reklamodawców współpracujących z Administratorem, na adres poczty elektronicznej Użytkownika podany w formularzu rejestracyjnym.

§8. Administrator zastrzega sobie prawo do przeprowadzenia weryfikacji danych podanych w formularzu rejestracyjnym przez Użytkownika w celu ustalenia, czy są zgodne z prawdą. Użytkownik jest zobowiązany do umożliwienia Administratorowi przeprowadzenia weryfikacji, w szczególności poprzez udzielenie dodatkowych wyjaśnień na prośbę Administratora.

§9. Podanie przez Użytkownika danych niezgodnych z prawdą lub niepełnych uprawnia Administratora do odmowy potwierdzenia Rejestracji i przyjęcia zamówienia na Usługi świadczone odpłatnie lub, w przypadku stwierdzenia nieprawdziwości w/w danych po rozpoczęcia świadczenia Usług, uprawnia Administratora do rozwiązania Umowy bez zachowania okresu wypowiedzenia.

§10. Po zakończeniu procesu Rejestracji i opłaceniu faktury VAT, w ciągu 48 godzin, Użytkownik otrzymuje na adres e-mail podany przez niego w formularzu rejestracyjnym Login i Hasło do konta Użytkownika na Platformie, w celu zabezpieczenia dostępu Użytkownika do Usług świadczonych odpłatnie.

§11. Potwierdzenie przyjęcia przez Administratora złożonego przez Użytkownika zamówienia na Usługi płatne i przesłanie Użytkownikowi Loginu i Hasła na adres e-mail podany przez niego w formularzu rejestracyjnym, jest równoznaczne z zawarciem Umowy.

§12. Użytkownik uzyskuje dostęp do Usług świadczonych odpłatnie po wpisaniu otrzymanego od Administratora Loginu i Hasła w oknie logowania umieszczonym na stronie internetowej Platformy.

§13. Użytkownik nie jest uprawniony do udostępniania swojego Loginu ani Hasła jakimkolwiek osobom trzecim. Udostępnienie Loginu i/lub Hasła przez Użytkownika jakiekolwiek nieuprawnionej osobie trzeciej uważane będzie za rażące naruszenie postanowień Regulaminu.

§14. Administratorowi przysługuje prawo kontroli korzystania z Usług świadczonych przy użyciu przyznanego Użytkownikowi Loginu i Hasła, poprzez zbieranie danych i prowadzenie rejestrów dokumentujących korzystanie z Platformy przez Użytkownika.

§15. Użytkownik jest zobowiązany do zachowania poufności i nieudostępniania osobom trzecim Loginu ani Hasła oraz do dołożenia wszelkich starań w celu spełnienia tego wymogu. W przypadku powzięcia przez Administratora uzasadnionego podejrzenia, że Użytkownik udostępnił Login lub Hasło osobie trzeciej, Administrator może rozwiązać Umowę po wezwaniu Użytkownika do przedstawienia wyjaśnień i niewykonaniu tego wezwania przez Użytkownika w terminie 7 Dni Roboczych od dnia jego doręczenia.

§16. Administrator ma prawo tworzyć i wdrażać zabezpieczenia przed nieuprawnionym korzystaniem, zwielokrotnianiem lub rozpowszechnianiem Materiałów, jak również wdrażać rozwiązania techniczne umożliwiające identyfikację i weryfikację tożsamości Użytkownika. W przypadku zastosowania przez Administratora powyższych zabezpieczeń, Użytkownicy zobowiązują się powstrzymać od jakichkolwiek działań zmierzających do usunięcia lub obejścia takich zabezpieczeń lub rozwiązań.

§1. Korzystanie z Usług świadczonych odpłatnie wymaga opłacenia Abonamentu przez Użytkownika zgodnie z przyjętą przez Użytkownika Ofertą zaproponowaną przez Administratora.

§2. Abonament nie obejmuje kosztów uzyskania przez Użytkownika dostępu do Internetu, które są skalkulowane przez dostawcę Internetu i nie są zależne od Administratora.

§3. Jednostkowa kwota Abonamentu, wraz z podatkiem VAT, wraz z łączną kwotą obejmującą cały okres objęty Abonamentem, są określone przez Administratora w Ofercie przyjętej przez Użytkownika i stanowi całość zobowiązań finansowych Użytkownika z zastrzeżeniem postanowień §8 poniżej.

§4. Administrator zastrzega sobie możliwość prowadzenia akcji promocyjnych, w szczególności możliwość stosowania cen promocyjnych w ramach Abonamentu. Administrator zastrzega również możliwość stosowania cen promocyjnych w wybranych przez siebie okresach.

§5. W zależności od Oferty, Abonament płatny jest przez Użytkownika z góry lub na podstawie faktury VAT wystawianej Użytkownikowi przez Administratora w terminie 14 dni od dnia jej wystawienia. Użytkownik upoważnia Administratora do wystawienia faktury VAT bez podpisu ze strony Użytkownika.

§6. Administrator udostępnia Użytkownikowi następujące sposoby płatności z tytułu Umowy: przelew bankowy.

§7. Faktury VAT będą przesyłane przez Administratora w formie elektronicznej na adres e-mail wskazany przez Użytkownika przy składaniu zamówienia, chyba że Użytkownik zrezygnował z tej opcji i przy składaniu zamówienia wybrał od razu opcję faktury papierowej. Użytkownik może również wybrać przesyłanie faktur VAT listem zwykłym w formie papierowej na wskazany przez niego adres do korespondencji po przesłaniu takiego zgłoszenia na adres e-mail: szkolenia@ergotest.pl

§8. W przypadku, gdy Użytkownik opóźnia się z zapłatą Abonamentu, w całości lub w części, Administrator zastrzega sobie prawo dochodzenia odsetek ustawowych za czas opóźnienia w zapłacie. Administrator może naliczyć odsetki od kwoty pozostałej do zapłaty, poczynając od dnia następującego po dniu, w którym upłynął termin płatności Abonamentu.

§9. W przypadku, gdy Użytkownik opóźnia się z zapłatą kwoty należnego Abonamentu wynikającej z faktur VAT w całości lub w części, Administrator zastrzega sobie prawo do Zablokowania dostępu do Usług zgodnie z Rozdziałem XII, a następnie rozwiązania Umowy o świadczenie Usług płatnych ze skutkiem natychmiastowym, jeśli Użytkownik, mimo wezwania do zapłaty wystosowanego przez Administratora, zalega z płatnością Abonamentu.

§1. Administrator za pośrednictwem Platformy świadczy Usługi drogą elektroniczną, na zasadach określonych w Regulaminie.

§2. Administrator za pośrednictwem Platformy świadczy Usługi 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu z gwarantowanym czasem ich świadczenia na poziomie 95%. Administrator zastrzega sobie prawo do 5 godzinnych przerw serwisowych raz w tygodniu.

§3. Usługi polegają w szczególności na udostępnianiu Użytkownikom, drogą elektroniczną, za pośrednictwem Platformy całości lub części Materiałów. Usługi mogą być świadczone odpłatnie lub bezpłatnie.

§4. Usługi świadczone odpłatnie obejmują dostęp do całości Materiałów.

§5. Usługi świadczone bezpłatnie dostęp do Materiałów oznaczonych przez Administratora jako bezpłatne.

§6. Administrator zastrzega sobie prawo wyboru i zmiany rodzaju, form, czasu oraz sposobu udzielania Użytkownikom dostępu do wybranych Usług świadczonych bezpłatnie.

§1. Administrator jest uprawniony do przerw lub zakłóceń w świadczeniu Usług Platformy i udostępnianiu Platformy, jeśli ich powodem jest:
a). modyfikacja, modernizacja, rozbudowa lub konserwacja systemu teleinformatycznego lub oprogramowania Administratora,
b). siła wyższa, działania lub zaniechania osób trzecich (działania niezależne od Administratora).

§2. O przerwach technicznych i czasie ich trwania Administrator będzie w miarę możliwości informował poprzez dostępne mu środki, w szczególności poprzez umieszczanie komunikatów na stronie internetowej Platformy.

§3. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za niewykonanie lub nienależyte wykonywanie Usług, jeżeli jest to spowodowane przez osoby trzecie niezależne od Administratora (w szczególności operatorów telekomunikacyjnych, dostawców łączy telekomunikacyjnych i energii elektrycznej, podmiotów zajmujących się świadczeniem usług pocztowych, przewozowych, kurierskich, itp.). Administrator ponosi jednak odpowiedzialność, jak za własne działanie lub zaniechanie, za działania lub zaniechania osób, z których pomocą Usługi wykonuje, jak również osób, którym wykonanie Usług powierza.

§4. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za niemożność lub utrudnienia w korzystaniu z Platformy, wynikające z przyczyn leżących po stronie Użytkownika, w szczególności w przypadku podania przez Użytkownika błędnych danych, czy za utratę przez Użytkownika lub wejście w posiadanie przez osoby trzecie (niezależnie od sposobu) Loginu lub Hasła. Administrator zapewnia możliwość odzyskania Hasła przez Użytkownika. Administrator odpowiada jednak, jeśli utrata przez Użytkownika lub wejście w posiadanie jego Loginu i/lub Hasła przez osoby trzecie nastąpiło z przyczyn zawinionych przez Administratora lub z przyczyn, za które Administrator ponosi odpowiedzialność.

§5. Administrator nie ponosi odpowiedzialności z tytułu szkód spowodowanych działaniami lub zaniechaniami Użytkowników, powstałymi na skutek korzystania przez nich z Platformy w sposób niezgodny z obowiązującymi przepisami prawa lub niniejszym Regulaminem.

§6. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za treść i poprawność danych oraz informacji wprowadzonych przez Użytkownika do Platformy, w tym Materiałów, jak również za treść i poprawność danych oraz informacji wprowadzonych przez Użytkownika z wykorzystaniem Platformy.

§7. W przypadku gdy niewykonanie lub nienależyte wykonanie którejkolwiek z Umów stanowi zarazem czyn niedozwolony, odpowiedzialność Administratora wobec Użytkownika ogranicza się wyłącznie do odpowiedzialności kontraktowej, określonej w Regulaminie.

§8. Wyłącznym źródłem zobowiązań Administratora jest niniejszy Regulamin, oferta Administratora przyjęta przez Użytkownika, ogólny regulamin świadczenia usług oraz sprzedaży towarów i usług przez Administratora oraz bezwzględnie obowiązujące przepisy prawa. W zakresie w jakim postanowienia oferty Administratora przyjętej przez Użytkownika byłyby sprzeczne z niniejszym Regulaminem, zastosowanie mają postanowienia tej oferty.

§9. Administrator zastrzega sobie prawo do umieszczania w ramach Platformy treści reklamowych dotyczących własnych towarów i Usług, jak i towarów i usług osób trzecich, w formach stosowanych w Internecie.

§10. Na Usługi Administrator nie udziela gwarancji oraz nie przewiduje dla nich dodatkowych usług posprzedażnych.

§1. W przypadku gdy Użytkownik lub inna osoba uzna, iż Materiały naruszają ich prawa, dobra osobiste, dobre obyczaje, uczucia, moralność, przekonania, zasady uczciwej konkurencji, know-how, tajemnicę chronioną prawem, może powiadomić Administratora o potencjalnym ich naruszeniu.

§2. Administrator powiadomiony o potencjalnym naruszeniu, podejmie działania mające na celu weryfikację i usunięcie z Platformy Materiałów, o których mowa w §1 powyżej, będących przyczyną naruszenia.

§1. W przypadku niewykonania lub nienależytego wykonania Usług przez Administratora lub nierealizowania ich zgodnie z Regulaminem, Użytkownik ma prawo złożenia reklamacji bezpośrednio do Administratora.

§2. Wszelkie reklamacje dotyczące funkcjonowania Platformy oraz problemy z korzystaniem z Usług należy zgłaszać z podaniem opisu reklamacji i przyczyn jej zgłoszenia oraz podaniem danych identyfikujących Użytkownika wnoszącego reklamację. Reklamacja takie można w szczególności zgłaszać drogą elektroniczną na adres e-mail: szkolenia@ergotest.pl

§3. Każda reklamacja złożona przez Użytkownika powinna zawierać następujące elementy:
a). imię i nazwisko Użytkownika,
b). nazwę przedsiębiorstwa Użytkownika,
c). adres e-mail Użytkownika,
d) wskazanie Usługi, z którą wiąże się reklamacja,
e). wskazanie okoliczności uzasadniających reklamację,
f). określenie zakresu żądania przez Użytkownika składającego reklamację.

§4. Jeżeli podane w reklamacji informacje wymagają uzupełnienia, przed rozpatrzeniem reklamacji Administrator zwróci się do Użytkownika składającego reklamację o ich uzupełnienie.

§5. Administrator rozpatrzy reklamację w terminie 14 dni roboczych od daty jej otrzymania w prawidłowy sposób, określony w §2 powyżej i spełniającej wymogi wskazane w §3 powyżej. W przypadku konieczności uzupełnienia reklamacji, termin ten liczy się od dnia dostarczenia uzupełnionej reklamacji.

§6. Odpowiedź na reklamację zawierająca sposób jej rozpatrzenia, zostanie wysłana wyłącznie na adres poczty elektronicznej podany przez Użytkownika. W szczególnie uzasadnionych przypadkach, w tym na wyraźną prośbę Użytkownika, Administrator wyśle odpowiedź na reklamację na inny adres poczty elektronicznej, wskazany przez Użytkownika lub w formie pisemnej na wskazany przez Użytkownika adres do korespondencji. Odpowiedź na reklamację zawierająca sposób jej rozpatrzenia może też być udzielona przez Administratora lub przedstawiciela Administratora bezpośrednio Użytkownikowi drogą telefoniczną.

§7. W terminie 14 dni od dnia udzielenia przez Administratora odpowiedzi na złożoną reklamację, Użytkownik wskaże czy zaakceptuje przedstawioną propozycję rozpatrzenia tej reklamacji. Niedotrzymanie tego terminu przez Użytkownika uprawnia Administratora do uznania drogi postępowania reklamacyjnego za wyczerpaną i przyjęcia udzielonej odpowiedzi na reklamację za ostateczną.

§8. W przypadku braku akceptacji Użytkownika odnośnie propozycji rozpatrzenia reklamacji, o której mowa w §7 powyżej i podania przez Użytkownika przyczyn odmowy tej akceptacji, w terminie tam określonym Administrator ponownie rozpatrzy reklamację w terminie 7 dni. Odpowiedź Administratora na reklamację po upływie tego terminu jest ostateczna.

§9. Użytkownik może zgłosić Administratorowi swoje uwagi w związku z korzystaniem z Usług. Uwagi powinny być zgłoszone drogą elektroniczną na adres e-mail wskazany w §2 powyżej. Administrator, w miarę możliwości, lecz nie później niż w terminie 21 dni roboczych od dnia zgłoszenia w/w uwag, udzieli odpowiedzi na uzasadnione zastrzeżenia Użytkownika, na adres poczty elektronicznej podany w zgłoszeniu w/w uwag.

§1. Informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych Użytkowników zamieszczone są pod odnośnikiem: Polityka prywatności

§1. Administrator zbiera dane dotyczące korzystania z Platformy i Usług, w tym w trakcie trwania połączeń internetowych zbiera informacje dotyczące adresów IP Użytkowników na podstawie analizy logów dostępowych oraz podawanych przez Użytkowników w procesie logowania do Konta adresów poczty elektronicznej. Zebrane w ten sposób informacje wykorzystywane są wyłącznie w celach technicznych związanych z administrowaniem serwerów Platformy Administratora, a także w celach statystycznych. Administrator informuje, że zgodnie z przepisem art. 18 ust. 6 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną jest obowiązany do udzielania informacji o w/w danych organom państwa na potrzeby prowadzonych przez nie postępowań.

§2. Administrator umieszcza na stronach swojej Platformy odnośniki umożliwiające Użytkownikom bezpośrednie przejście na inne strony internetowe, przy czym niniejszy Regulamin nie obejmuje stron internetowych prowadzonych przez inne podmioty niezależne od Administratora.

§3. Gdy Użytkownik uzyskuje dostęp do Usług Platformy za pośrednictwem przeglądarki, aplikacji, serwery Administratora automatycznie rejestrują pewne informacje. Dzienniki serwerów mogą zawierać takie informacje, jak żądanie sieciowe, rodzaj interakcji z Usługą, adres IP, typ przeglądarki, język przeglądarki, data i godzina przesłania żądania oraz co najmniej jeden plik cookie, który pozwala jednoznacznie zidentyfikować przeglądarkę lub konto Użytkownika.

§4. Administrator może przechowywać wiadomości e-mail i inną korespondencję skierowaną do Użytkownika, aby móc odpowiadać na pytania, reagować na zgłoszenia i udoskonalać Usługi. Adres e-mail Użytkownika może zostać użyty do nawiązania z nim kontaktu w sprawie Usług.

§1. Administrator jest uprawniony do Zablokowania dostępu Użytkownika do Usług Platformy w przypadku działania przez Użytkownika na szkodę Administratora lub innych Użytkowników, naruszenia przez Użytkownika przepisów prawa lub postanowień Regulaminu, a także gdy Zablokowanie dostępu do Usług Platformy jest uzasadnione względami bezpieczeństwa, w szczególności: przełamywaniem przez Użytkownika zabezpieczeń Materiałów lub innymi działaniami hakerskimi.

§2. Zablokowanie dostępu do Usług z wymienionych przyczyn trwa przez okres niezbędny do rozwiązania kwestii stanowiącej podstawę Zablokowania dostępu do Usług. Administrator może powiadomić Użytkownika o zamiarze Zablokowania dostępu do Usług Platformy z wyprzedzeniem 5 dni roboczych drogą elektroniczną na adres e-mail podany przez Użytkownika.

§3. W każdym przypadku Zablokowania dostępu do Usług Platformy leżących po stronie Użytkownika, w tym wskazanym w Rozdziale V §8, Administrator zachowuje prawo do wynagrodzenia za ten okres.

§4. Niezależnie od innych postanowień Regulaminu, Administrator może wypowiedzieć Umowę o świadczenie Usług bezpłatnych zawartą na czas nieokreślony, z zachowaniem 14-dniowego okresu wypowiedzenia, ze skutkiem na koniec miesiąca, w przypadku gdy postanowi zakończyć świadczenie usług objętych tą umową lub postanowi zakończyć świadczyć je bezpłatnie.

§5. Użytkownik może złożyć oświadczenie woli o wypowiedzeniu Umowy o świadczenie Usług bezpłatnych lub sprzeciw / odstąpienie od przedłużenia Umowy o świadczenie Usług płatnych, doręczając je do Administratora w dowolnej w formie, w tym w postaci korespondencji e-mail na adres szkolenia@ergotest.pl lub pocztowej na adres Administratora wskazany w niniejszym Regulaminie. Procedura ta ma również zastosowanie w przypadku wypowiedzenia Umowy przez Administratora, przy czym Administrator wykorzystuje w tym celu dane teleadresowe Użytkownika podane przez niego w trakcie procedury Rejestracji.

§6. Rezygnacja z korzystania z Usług świadczonych odpłatnie nie jest równoznaczna z rezygnacją z korzystania z Usług bezpłatnych.

§7. Celem rezygnacji z otrzymywania informacji marketingowych Użytkownik może poinformować Administratora w formie wiadomości e-mail, faksem, telefonicznie lub w formie korespondencji pocztowej na adres Administratora wskazany w niniejszym Regulaminie.

§1. Niniejszy Regulamin obowiązuje od dnia 01.12.2022 r. do odwołania.

§2. Treść Regulaminu może zostać utrwalona przez Użytkownika poprzez wydrukowanie, zapisanie na dowolnym nośniku lub pobranie w każdej chwili ze strony internetowej Platformy.

§3. Z ważnych przyczyn (np. zmiana przepisów prawa lub praktyki jego stosowania lub zmiana funkcjonalności Platformy) Administrator zastrzega sobie prawo zmiany niniejszego Regulaminu.

§4. O treści zmiany Regulaminu Użytkownik zostanie powiadomiony przez Administratora najpóźniej na 30 dni przed jej wprowadzeniem za pośrednictwem powiadomienia wysłanego na adres e-mail Użytkownika.

§5. Użytkownikowi przysługuje prawo rozwiązania Umowy o świadczenie Usług płatnych najpóźniej na 14 dni przed wprowadzeniem zmian Regulaminu. Zmiana treści Regulaminu obowiązuje Użytkownika, jeśli nie wypowie on Umowy w terminie 14 dni od otrzymania wiadomości o zmianie Regulaminu wraz z informacją, gdzie może zapoznać się z jego nową wersją. W przypadku dokonania takiego wypowiedzenia lub złożenia przez Użytkownika oświadczenia o rozwiązaniu Umowy, zawarta z nimi Umowa ulegnie rozwiązaniu z upływem okresu za jaki została ona opłacona, a w okresie tym przedmiotowe zmiany Regulaminu nie będą miały do nich zastosowania.

§6. Zmiany Regulaminu nie stanowi zmiana zawartych w nim danych teleadresowych dotyczących Administratora, ani zmiana danych Administratora wynikająca ze zmiany formy prawnej prowadzonej przez niego działalności.

§7. Jeżeli jakakolwiek część Regulaminu okaże się nieważna lub nieskuteczna w świetle przepisów obowiązującego prawa, należy tę część interpretować w taki sposób, by była ona zgodna z prawem właściwym i odzwierciedlała w najbardziej zbliżonym jak to możliwe zakresie intencje danego zapisu. Pozostałe części Regulaminu pozostają w pełnej mocy i są w pełni skuteczne.

§8. Administrator ma prawo podjąć decyzję o zaprzestaniu lub zawieszeniu świadczenia Usług z ważnych powodów. W takim przypadku poinformuje Użytkowników, zamieszczając na stronie internetowej Platformy stosowną informację. Zaprzestanie lub zawieszenie świadczenia Usług może nastąpić po upływie co najmniej 30 dni od dnia zamieszczenia w/w informacji. W zakresie, w jakim dotyczyłoby to Usług płatnych, za okres ten Administrator nie jest uprawniony do żądania wynagrodzenia, a wpłacone z góry ulega stosownemu zwrotowi w terminie 14 dni od zaprzestania lub zawieszenia świadczenia Usług płatnych, a Umowa na świadczenie Usług płatnych ulega rozwiązaniu, jeżeli nie zostaną one wznowione w terminie 30 dni.

§9. W zakresie nieuregulowanym Regulaminem, mają zastosowanie obowiązujące przepisy prawa polskiego, w szczególności przepisy Kodeksu Cywilnego, ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną, rozporządzenia o ochronie danych osobowych (RODO) z dnia 27 kwietnia 2016 r. oraz ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych.

§10. Regulamin nie wyłącza oraz nie ogranicza żadnych uprawnień Użytkownika, które przysługują mu na mocy bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa. W przypadku sprzeczności pomiędzy postanowieniami Regulaminu a bezwzględnie obowiązującymi przepisami prawa, pierwszeństwo mają przepisy bezwzględnie obowiązujące.

§11. Prawem właściwym dla rozstrzygania wszelkich sporów powstałych na gruncie niniejszego Regulaminu lub Umowy jest prawo polskie. Wszelkie spory powstałe na gruncie niniejszego Regulaminu lub Umowy, których Administratorowi i Użytkownikowi nie uda się w pierwszej kolejności rozwiązać ugodowo, podlegają następnie rozstrzygnięciu przez sąd powszechny właściwy miejscowo dla siedziby Administratora.

§12. Prawem właściwym dla rozstrzygania wszelkich sporów powstałych na gruncie niniejszego Regulaminu lub Umowy jest prawo polskie. Wszelkie spory powstałe na gruncie niniejszego Regulaminu lub Umowy, których Administratorowi i Użytkownikowi nie uda się w pierwszej kolejności rozwiązać ugodowo, podlegają następnie rozstrzygnięciu przez sąd powszechny właściwy miejscowo dla siedziby Administratora.